Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Lĩnh vực hoạt động
Đơn vị thành viên
Tổ chức, đoàn thể
Thư viện ảnh - video
Đối tác
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
361231
  Hôm nay
95

Số người trực tuyến 25
Văn bản
Loại văn bản:     Số hiệu:     Tiêu đề:    
Số, ký hiệuNgày ký Tên văn bản Tải về Xem
 30/06/2019 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019
 30/06/2018 Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018
 12/04/2018 KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2018 TẠI CÔNG TY TNHH MTV TL BẮC SÔNG MÃ THANH HÓA
248 /ksv / bsm10/04/2018 báo cáo hoạt động của kiểm soát viên quý 1 năm 2018 tại công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã Thanh Hóa
237 qđ/bsm03/04/2018 nội quy lao động công ty TNHH MTV thủy lợi bắc sông mã
 31/03/2018 Thỏa ước Lao động Công ty tnhh mtv thủy lợi Bắc Sông Mã Thanh hóa
207 / bsm/ ksv26/03/2018 báo cáo thẩm định của kiểm soát viên về quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 tại công ty TNHH MTV thủy lợi bắc sông mã
98 bc/ ksv03/02/2018 Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017 tại Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã
08 bsm / ksv08/01/2018 báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát viên năm 2017 tại Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã
 28/7/2017 báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2017
312 BC/KSV15/5/2017 kết quả thẩm định báo cáo tài chính quý 1 năm 2017
 20/4/2017 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch quý 1 năm 2017
89 BSM / KSV06/2/2017 Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát viên năm 2016
 31/12/2017 báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017 đã kiểm toán
 15/10/2017 báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2017
271 BSM/KSV25/04/2017 Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát viên Quý 1 năm 2017 tại Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã
249/BSM11/04/2017 Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017
250/BSM11/04/2017 Báo cáo chế độ tiền lương tiền thưởng của doanh nghiệp thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017
251/BSM11/04/2017 Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2017
252/BSM11/04/2017 Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp
253/BSM11/04/2017 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất
245/BSM-TB10/04/2017 Cử cán bộ lãnh đạo tham gia hội đồng thẩm định dự án quy hoạch thủy lợi chi tiết vùng Bắc Sông Mã
183/BSM-KSV22/03/2017 Báo cáo kết quả thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của kiểm soát viên tại Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã
733/QĐ-UBND09/03/2017 QĐ về việc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2017 của kiểm soát viên
175/STC-TCDN17/01/2017 Thông báo KHTC năm 2017
 30/6/2016 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016
 31/12/2016 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016
 31/03/2016 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đợt 1 năm 2016
177 BC/KSV17/3/1017 Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo tài chính của kiểm soát viên
 19/10/1015 triển khai nghị đinh 81 2015 NĐ-CP ngày 18 9 2015
   Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 12 1016
244/ QĐ-BSM  V v: Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Huy Đăng giữ chức kế toán trưởng
   Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015
1